Chị có nên bán đất không?

❓Khách: Có người muốn mua đất của chị. Chị nên bán luôn không hay chờ?

🎴Ace of Pentacles: Có tiền
🎴2 of Pentacles: Đủ tiền

👍🏼Kết luận: Nếu chị bán thì dc giá, có lời
Nếu giữ cũng được, không ảnh hưởng đến tài chính
Chị quyết định còn phân vân, để chồng chị quyết thì tốt hơn