Ai nên đứng ra làm việc này !

❓Khách hỏi: AI NÊN ĐỨNG RA LÀM VIỆC NÀY?

🎴Lên lá 8 Of Pentacles, kết hợp nhìn bức tranh: Hãy để người đàn ông trong nhà quyết định. Sẽ có lợi hơn.

😀Nghe xong, thỉnh luôn cặp tỳ hưu vượng cho chồng. Hihi… vợ giỏi!