‼️HỎI: Năm nay mua nhà được không?

🎴TRẢ LỜI: Thấy khó, gia sexual dysfunction chủ không hợp đứng tên hay mua nhà trong khoảng năm nay. Bài khuyên nên để cho người nam lớn (bố) đứng tên sẽ tốt hơn. Bài thể hiện nếu gia đình chị muốn mua nhà đầu tư mua đi bán lại thì ổn, còn mua nhà cất ở thì chưa phải thời cơ.